Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ánh sáng giáng sinh, giải pháp của Đức Chúa Trời

Các bài giảng về danh xưng của Đức Chúa Trời.

Ms Huỳnh Quốc Khánh

1 Đấng mưu luận lạ lùng 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps
 
2 Đức Chúa Trời quyền năng 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps
 
3 Cha đời đời 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps
 
4 Chúa bình an 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps