Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nước & Gió

Bài giảng Nước và Gió của MS Nguyễn Thỉ trước thềm lễ Ngũ Tuần năm 2009 

1 Bài hát trước giờ giảng 


 
2 Nước và Gió - Phần 1 


 
3 Nước và Gió - Phần 2 


 
4 Nước và Gió - Phần 3 


 
5 Nước và Gió - Phần 4 


 
6 Nước và Gió - Phần 5 


 
7 Nước và Gió - Phần 6 


 
8 Nước và Gió - Phần 7 


 
9 Nước và Gió - Phần 8 


 
10 Nước và Gió - Phần 9