Mục sư David Dong và Lời tri ân

Carl Boberg

Sinh ngày 16 tháng 08 năm 1859. Mất ngày 17 tháng Giêng năm 1940. Đọc thêm

Các bài hát thuộc tác giả

Civilla Durfee Martin

  • Sinh vào ngày 21 tháng 8  21 năm 1866 tại  Jor­dan, No­va Sco­tia, Can­a­da.
  • Qua đời ngày  9 tháng 3 năm 1948 tại Atlanta, Georgia.
  • Chôn cất tại: West­view Cem­e­tery, At­lan­ta, Georg­ia.
  • Thông tin thêm

 

Các bài hát thuộc tác giả

David Dong

Tên thật là Trương Hoàng Giang Đông, sinh  ngày 30 tháng 07 năm 1970 tại Sài Gòn. Là cháu cố của cụ Phạm Quang Nghiêm, tiếp nối sự kêu gọi từ Thiên Thượng giống như các thế hệ cha ông, David Dong  đã chọn âm nhạc như một thiên hướng mà Đức Chúa Trời đã ban cho từ khi còn bé để hầu việc Chúa Jesus trên tinh thần "... ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Jehovah." (Giô-suê 24:15)

Các bài hát thuộc tác giả

Frances Jane Crosby

  • Sinh ngày 24 tháng 3 năm 1820 tại Put­nam Coun­ty, New York.
  • Qua đời ngày 12 tháng 02 năm 1915 tại Bridge­port, Con­nec­ti­cut.
  • Chôn cất tại: Bridge­port, Con­nec­ti­cut.

Đọc thêm

Các bài hát thuộc tác giả

Horatio Gates Spafford

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1828 tại North Troy, New York. Qua đời ngày 16 tháng 10 năm 1888 tại  Je­ru­sa­lem, Is­ra­el, of ma­la­ria. Chôn cất tại Je­ru­sa­lem, Is­ra­el. Đọc thêm

Các bài hát thuộc tác giả

Jack W. Hayford

Jack W. Hayford sinh ngày 25 tháng 06 năm 1934 tại Los Angeles, California. Ông hiện đang làm chủ tịch của International Church of the Foursquare Gospel.

Các bài hát thuộc tác giả

Robert Lowry

Sinh ngày 12 tháng 03 năm 1826 tại Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia. Mất ngày 25 tháng 10 năm 1899 tại  Plain­field, New Jer­sey. An táng tại Hill­side Cem­e­tery, Plain­field, New Jer­sey.

Các bài hát thuộc tác giả

William Marion Runyan

  • Sinh ngày 21 tháng Giêng năm 1870 tại  Mar­i­on, New York. Qua đời ngày 29 tháng 07 năm  1957 tại Pitts­burg, Kan­sas. Chôn cất tại Bald­win Ci­ty, Kan­sas. Đọc thêm
Các bài hát thuộc tác giả
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13