Xuân Bất Tận tại Porland, OR hơn 100 đồng hương tiếp nhận Chúa


 Chương trình ca nhạc "Xuân Bất Tận" 21/02/2015 tại Hội Thánh Nguồn Sống Portland, Oregon vừa khép lại với những kết quả vượt quá mong đợi với hơn 100 đồng hương người Việt nam đã tiếp nhận Chúa . Cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm mọi điều vượt quá mọi sự cầu xin và suy tưởng của con dân Chúa. Được biết Hội thánh đã cầu nguyện kiêng ăn 21 ngày cho sự kiện, cùng với sự hiệp tác "tổng lực" của toàn thể con dân Chúa trong Hội thánh cho sự thành công tột bực của chương trình ! Hallelujah mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. (tiếp theo >>>) 
Dấu ấn đêm nhạc Tình yêu bất diệt   (11/09/2015)
Hội đồng bồi linh Tây Bắc USA 2015  (11/09/2015)
Lý do cảm tạ  (11/09/2015)
Nhen lửa và chuyền lửa (Houston Conf 2010)   (11/09/2015)
Sự tái sinh của âm nhạc (LAMAR BOSCHMAN )  (11/09/2015)